شماره: 18
2019/11/18
Commissioning Vacuum Degassing Plant:
Commissioning Vacuum Degassing Plant:

Cold commissioning of VD and VOD plants was started on September 2019 and will be in operation on November 2019.

حق انتشار برای شرکت پتروپارس محفوظ است ©