28 اردیبهشت 1401
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

فولادهای آلیاژی

 

گریدهای قابل تولید جهت استفاده در صنایع

  • لوله های بدون درز
  • فولاد ابزار
  • کلاف های صنعتی
  • خودروسازی
لوله های بدون درز

Standard: DIN, Standard No: 2391-2

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S
<0.22 <1.60 <0.55 <0.025 <0.025

Standard: DIN, Standard No: 17204

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S
0.42-0.50 0.50-0.80 <0.40 <0.035 <0.035

Standard: GB

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu Al V Mo
0.32-0.36 1.35-1.60 0.15-0.35 <0.020 <0.010 <0.25 <0.25 <0.20 0.01-0.04 <0.10 <0.10

Standard: GB, Standard No: 3077

Chemical Composition (Wt%)
c Mn Si P S Cr Ni Cu Al Mo
0.38-0.45 0.50-0.80 0.17-0.37 <0.025 <0.015 <1.2 <0.30 <0.20 0.005-0.04 <0.25

Standard: GB, Standard No: 8162

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu Al Mo
0.24-0.32 1.10-1.40 1.10-1.40 <0.025 <0.020 <0.30 <0.30 <0.20 0.005-0.040 <0.10

Standard: ASTM, Standard No: A106

Chemical Composition (Wt%)
c Mn Si P S Cr Ni Cu V Mo
<0.25 0.27-0.93 <0.10 <0.035 <0.035 <0.4 <0.40 <0.40 <0.08 <0.15

Standard: GB, Standard No: 3094

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu
0.07-0.14 0.35-0.65 0.17-0.37 <0.035 <0.035 <0.15 <0.25 <0.25

Standard: GB, Standard No: 3094

Chemical Composition (Wt%)
c Mn Si P S Cr Ni Cu
0.17-0.24 0.35-0.65 0.17-0.37 <0.035 <0.035 <0.25 <0.25 <0.25

Standard: GB, Standard No: 3094

Chemical Composition (Wt%)
c Mn Si P S Cr Ni
0.32-0.40 0.50-0.80 0.17-0.37 <0.035 <0.035 <0.25 <0.25

Standard: GB, Standard No: 3094

Chemical Composition (Wt%)
c Mn Si P S Cr Ni Cu
0.42-0.50 0.50-0.80 0.17-0.37 <0.035 <0.035 <0.25 <0.25 <0.25

Standard: GB

Chemical Composition (Wt%)
c Mn Si P S Cr Ni Cu Al V Mo
0.33-0.40 1.10-1.50 0.15-0.35 < 0.020 <0.015 < 0.025 < 0.025 < 0.20 0.010-0.040 < 0.010 < 0.010

Standard: API

Chemical Composition (Wt%)
c Mn P S Cr Cu Mo
<0.28 <1.20 <0.03 <0.03 <0.5 <0.5 <0.15
فولاد ابزار
فولاد ابزار
فولاد ابزار

Standard: DIN, Standard No: 17350

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr
0.18-0.24 1.10-1.40 0.15-0.35 <0.030 <0.030 1.0-1.30

Standard: DIN

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr V
0.55-0.62 0.80-1.10 0.15-0.35 <0.025 <0.025 0.90-1.20 0.07-0.12

Standard: EN

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr V
0.28-0.35 0.40-0.60 0.25-0.40 <0.030 <0.030 0.40-0.70 0.07-0.12

Standard: DIN, Standard No: 17350

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr V
0.85-0.95 1.90-2.10 0.10-0.40 <0.03 <0.030 0.20-0.50 0.05-0.15

Standard: DIN

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr
0.65-0.70 0.75-0.90 0.20-0.30 <0.03 <0.03 0.55-0.70
کلاف‌های صنعتی
کلاف‌های صنعتی
کلاف‌های صنعتی
کلاف‌های صنعتی
کلاف صنعتی

Standard: DIN, Standard No: 2393-2

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S
< 0.15 <0.60 <0.30 <0.025 <0.025

Standard: DIN, Standard No: 8559-1

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu
0.06-0.13 1.30-1.60 0.70-1 <0.025 <0.025 <0.15 <0.15 <0.30

Standard: JIS, Standard No: G 3503

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cu
<0.09 0.35-0.65 <0.03 <0.020 <0.023 <0.20

Standard: EN, Standard No: 756

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu
0.07-0.15 0.80-1.3 <0.15 <0.025 <0.025 <0.15 <0.15 <0.3

Standard: DIN, Standard No: 17145

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu Al
0.06-0.12 0.35-0.60 0.15-0.50 <0.03 <0.03 <0.15 <0.15 <0.20 <0.01

Standard: DIN, Standard No: 17145

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu Al Mo
0.07-0.11 1.03-1.27 0.55-0.75 <0.020 <0.025 <0.1 <0.1 <0.2 <0.02 <0.1

Standard: DIN, Standard No: 17145

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu Al
0.08-0.14 0.83-1.15 <0.12 <0.025 <0.025 <0.1 <0.1 <0.2 <0.04

Standard: DIN, Standard No: 17145

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu Al Mo
0.07-0.14 0.85-1.15 0.08-0.22 <0.020 <0.020 <0.1 <0.1 <0.2 <0.03 0.48-0.62

Standard: YB, Standard No: T4264-2011

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Cu N
0.75-0.80 0.60-0.90 0.12-0.32 <0.020 <0.025 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.006

Standard: YB, Standard No: T4264-2011

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Cu N
0.80-0.85 0.60-0.90 0.12-1.00 <0.020 <0.025 ≤0.35 ≤0.20 ≤0.006

Standard: YB, Standard No: T4264-2011

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Cu N
0.85-0.90 0.60-0.90 0.12-1.00 <0.020 <0.025 ≤0.35 ≤0.20 ≤0.006

Standard: YB, Standard No: T4264-2011

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Cu N
0.90-0.95 0.60-0.90 0.12-1.00 <0.020 <0.025 ≤0.35 ≤0.20 ≤0.006
خودروسازی
خودروسازی
خودروسازی

Standard: IS, Standard No: 3074 (2013)

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S
0.16-0.24 1.30-1.70 0.10-0.35 <0.040 <0.040

Standard: IS, Standard No: 3074 (2013)

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Mo
<0.26 0.50-0.80 0.10-0.35 <0.040 <0.040 0.90-1.20 0.20-0.35

Standard:IS, Standard No: 3074 (2013)

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Mo
0.35-0.45 0.50-0.80 0.10-0.35 <0.040 <0.040 0.90-1.20 0.20-0.35

Standard: IS, Standard No:3431 (1982)(2001)

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr V
0.45-0.55 0.50-0.80 0.15-0.35 <0.045 <0.045 0.90-1.2 0.15-0.30

Standard: IS, Standard No: 3431 (1982)(2001)

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr V
0.55-0.65 0.80-1.0 0.15-0.35 <0.045 <0.045 0.90-1.2 >0.15

Standard: JIS, Standard No: G 3472 (2013)

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S
<0.12 <0.60 <0.35 <0.035 <0.035

Standard: JIS, Standard No: G 3472 (2013)

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S
<0.20 <0.60 <0.35 <0.035 <0.035

Standard: JIS, Standard No: G 3472 (2013)

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S
<0.25 0.30-0.90 <0.35 <0.035 <0.035

Standard: JIS, Standard No: G 3472 (2013)

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S
<0.30 0.30-1.0 <0.35 <0.035 <0.035

Standard: STAS/SR, Standard No: 11500/2-89

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Cu Mo
0.10-0.16 0.65-0.95 0.15-0.40 <0.025 <0.03 0.90-1.25 <0.30 0.20-0.30

Standard: STAS/SR, Standard No: 11500/2-89

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Cu Mo
0.14-0.20 0.60-0.85 0.10-0.40 <0.025 0.02-0.04 0.90-1.25 <0.30 0.20-0.30

Standard: STAS/SR, Standard No: 11500/2-89

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Cu Mo
0.24-0.31 0.65-0.95 0.15-0.40 <0.025 0.02-0.04 0.90-1.25 <0.30 0.20-0.30

Standard: STAS/SR, Standard No: 11500/2-89

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Cu Mo
0.27-0.34 0.60-0.85 0.15-0.40 <0.025 0.02-0.035 0.90-1.20 <0.30 0.20-0.30

Standard: STAS/SR, Standard No: 11500/2-89

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Cu
0.29-0.35 0.60-0.90 0.15-0.40 <0.030 0.02-0.04 0.85-1.15 <0.30

Standard: STAS/SR, Standard No: 11500/2-89

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Cu Mo
0.30-0.37 0.30-0.60 0.15-0.40 <0.030 <0.025 1.60-2.0 <0.30 0.30-0.50

Standard: STAS/SR, Standard No: 11500/2-89

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Cu
0.34-0.40 0.60-0.80 0.15-0.40 <0.030 0.02-0.04 0.30-0.60 <0.30

Standard: STAS/SR, Standard No: 11500/2-89

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Cu
0.34-0.40 0.60-0.90 0.15-0.40 <0.030 0.02-0.04 0.85-1.15 <0.30

Standard: STAS/SR, Standard No: 11500/2-89

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cu
0.34-0.42 0.50-0.80 0.15-0.40 <0.03 0.02-0.04 <0.30

Standard: EN, Standard No: 10016-2

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu Al
0.60-0.65 0.50-0.80 0.10-0.30 <0.035 <0.035 <0.15 <0.20 <0.25 <0.01

Standard: EN, Standard No: 10016-2

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu Al
0.63-0.68 0.50-0.80 0.10-0.30 <0.035 <0.035 <0.15 <0.20 <0.25 <0.01

Standard: EN, Standard No: 10016-2

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu Al
0.65-0.70 0.50-0.80 0.10-0.30 <0.035 <0.035 <0.15 <0.20 <0.25 <0.01

Standard: EN, Standard No: 10016-2

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu Al
0.68-0.73 0.50-0.80 0.10-0.30 <0.035 <0.035 <0.15 <0.20 <0.25 <0.01

Standard: EN, Standard No: 10016-2

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu Al
0.70-0.75 0.50-0.80 0.10-0.30 <0.035 <0.035 <0.15 <0.20 <0.25 <0.01