28 اردیبهشت 1401
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

فولادهای ساختمانی

فولادهای ساختمانی فولادهای ساختمانی

Standard: ASTM, Standard No:A615

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu
0.21-0.26 0.65-0.75 0.15-0.25 <0.040 <0.050 <0.15 <0.15 <0.50

Standard: ASTM, Standard No: A615

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu
0.29-0.38 1.15-1.35 0.15-0.25 <0.040 <0.050 <0.15 <0.15 <0.50

Standard: Gost, Standard No: 380

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu N
0.14-0.22 0.40-0.65 0.15-0.30 <0.040 <0.050 <0.30 <0.30 <0.30 <0.008

Standard: Gost, Standard No: 380

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu
0.28-0.37 0.50-0.80 0.15-0.35 <0.040 <0.050 <0.30 <0.30 <0.30

Standard: BS, Standard No: 4449:2005

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu N Mo
0.16-0.21 0.45-0.65 0.15-0.30 <0.050 <0.050 <0.30 <0.30 <0.30 <0.011 0.45-0.65

Standard: SAE, Standard No: J403

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu N Mo
<0.09 0.25-0.40 0.05-0.15 <0.040 <0.040 <0.05 <0.05 <0.05 <0.012 0.15 - 0.30

Standard: SAE, Standard No: J403

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu N Mo
0.06-0.10 0.40-0.50 0.05-0.15 <0.040 <0.040 <0.05 <0.05 <0.05 <0.012 0.15 - 0.30

Standard: GB, Standard No: J403

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu N Mo
0.15-0.20 0.60-0.90 0.15-0.25 <0.040 <0.040 <0.05 <0.05 <0.05 <0.012 0.15 - 0.30

Standard: DIN, Standard No: 17100

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S N
<0.21 <1.50 <0.60 <0.050 <0.050 <0.009

Standard: EN, Standard No: 10210-1

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu N Al V Ti Mo Nb
<0.20 0.50-1.40 < 0.40 < 0.035 < 0.030 < 0.3 < 0.3 <0.35 < 0.015 >0.02 < 0.05 < 0.03 < 0.1 < 0.05

Standard: GB, Standard No: 3077

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu
0.27-0.34 1.40-1.80 0.17-0.37 <0.035 <0.035 <0.30 <0.30 <0.30