شماره: 28
1399/04/13
جذب نیرو
جذب نیرو

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد نیرو جذب می کند

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد نیرو جذب می کند.

حق انتشار برای شرکت پتروپارس محفوظ است ©