28 اردیبهشت 1401
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

فولادهای زنگ‌نزن

Standard: EN

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr
0.12-0.17 <1.0 <1.0 <0.045 <0.03 12.0-14.0

Standard: AISI

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo
<0.03 1.25-2.0 <1.0 <0.04 <0.03 16.0-18.0 10.0-14.0 <1 2.0-3.0

Standard: EN, Standard No: 10222-5

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr V N
<0.03 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 17.5-19.5 8.0-10.0 <0.11

Standard: EN, Standard No: 10250-4

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr
0.16-0.25 <1.50 <1.0 <0.040 <0.030 12.0-14.0

Standard: EN, Standard No: 10088-1

Chemical Composition (Wt%)
C Mn Si P S Cr Ni Ti
<0.08 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 17.0-19.0 9.0-12.0 0.40-0.70