07 مهر 1402
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

گواهینامه‌ها

گواهینامه ISO 9001 مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
ISO 9001

(سیستم مدیریت کیفیت)

 
گواهینامه ISO14001 مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
ISO14001

(سیستم مدیریت محیط زیست)

 
گواهینامه ISO 45001 مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
ISO45001

(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)