• احیای مستقیم
  • ذوب و ریخته گری
  • گندله سازی
  • کنترل کیفیت