07 مهر 1402
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

واحد احیا مستقیم

احیاء مستقیم

احیاء مستقیم
ظرفیت سالانه:
1,800,000 تن
محصول خروجی:
آهن اسفنجی
فرآیندهای اصلی و تجهیزات:
روش میدرکس
img-08
img-09
img-10