12 تیر 1399
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

استخدام

Loading
  • مشخصات متقاضی

توجه: با تکمیل فرم استخدام، امکان ارزیابی اولیه جهت همکاری با مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد را فراهم نمایید.

استخدام در مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد