08 تیر 1401
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

استخدام

ردیف عنوان نحوه پذیرش تاریخ آزمون پیوندهای مربوطه وضعیت
1 استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع صنعتی
ذوب آهن پاسارگاد (فارس) - تیرماه 1401
آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی 1401/04/30 ثبت نام از تاریخ
1401/03/28 لغایت
1401/04/10
2 استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع معدنی و
کارخانجات تیتانیوم کهنوج – تیرماه 1401
آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی

گروه انتظامات    1401/04/16

سایر رشته ها 1401/04/17

اتمام مهلت ثبت نام
صدور کارت ورود به آزمون (1401/04/05 تا 1401/04/10)

3 استخدام قراردادی با مدت معین در رشته برق (کلیه گرایش ها) درمجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد – اسفند 1400 آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی 1400/12/20 اعلام نتایج نهایی – پایان
4 استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع معدنی و
کارخانجات تیتانیوم کهنوج – مرداد 1400
آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی 1400/05/21 1400/05/22 اعلام نتایج نهایی – پایان
5 استخدام در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد (شیراز) – مرداد 1399
آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی 1399/05/23 1399/05/24 اعلام نتایج نهایی – پایان
* اعلام همکاری تکمیل فرم استخدام صرفاً جهت معرفی و پیشنهاد همکاری بوده و مربوط به آزمونهای استخدامی نمی‌باشد بدون آزمون فعال